OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DSD PROFI s.r.o. (do 15.11.2022 také jako DSD METALIC Trade, s.r.o.) jedná otevřeně a transparentně, v souladu s příslušnými zákony a předpisy, včetně poskytování aktuálních informací o shromažďování a používání osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení Vás informuje o tom, jaké údaje o vás (dále jen „osobní údaje“) můžeme případně shromažďovat, za jakým účelem je můžeme případně používat a s kým tyto osobní údaje můžeme případně sdílet, či jaká práva v této souvislosti máte.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

A) kontaktní údaje – například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje;

B) informace o vašem nákupu výrobků nebo služeb – například registrační údaje výrobku, informace o záruce apod.;

C) údaje o spokojenosti zákazníka a zpětná vazba – například výsledky průzkumů spokojenosti zákazníka a zpětné vazby;

D) údaje shromažďované při vaší návštěvě našich webových stránek – například údaje shromažďované prostřednictvím cookies a podobné automaticky shromažďované údaje sloužící k tomu, abyste mohli lépe využívat naše webové stránky, nebo údaje, které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky (například prostřednictvím kontaktního formuláře, mailu apod.);

E) údaje identifikující konkrétní zařízení – například číslo modelu (PNC), sériové číslo, verze softwaru, model, barva apod.;

F) údaje o používání spotřebiče – například jak a kdy je zařízení používáno

G) údaje generované samotným zařízením – například provozní údaje (počet cyklů, četnost používání, spotřeby, např. spotřeba vody, spotřeba energie; údaje o poloze, např. prostředí, ve kterém se spotřebič nalézá, jako je okolní teplota, vlhkost vzduchu, tvrdost vody.

Jak shromažďujeme osobní údaje:

od vás nebo od vašeho zástupce při nákupu zařízení, výrobku či služby, registraci vašeho výrobku, návštěvě našich webových stránek, objednání služby, účasti na našich kampaních, hodnocení výrobku nebo stahování a používání aplikace; od našich obchodníků; od našich externích poskytovatelů služeb, dodavatelů a partnerů; z veřejně dostupných zdrojů; ze sociálních sítí, například Facebooku, pokud si zvolíte možnost používat Facebook ke zjednodušení přihlášení na naše webové stránky/do našich aplikací.

Vaším nezpochybnitelným právem je, že nám některé typy osobních údajů neposkytnete. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé spotřebiče a/nebo služby či jejich funkce a vlastnosti, nebo že je nebudete moci využívat. Pokud však nebude uvedeno jinak, vaše rozhodnutí o tom, že nám informace neposkytnete, pro vás nebude mít právní důsledky.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme také kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými online nebo offline, pokud to umožňují platné právní předpisy, včetně údajů poskytnutých třetími stranami, a budeme je případně používat nebo sdílet pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které případně shromažďujeme, můžeme anonymizovat (to znamená, že je nebude možné spojit s vaší osobou, a tak již nebudou představovat osobní údaje).

Účely zpracování

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely (dále společně jen „účely zpracování“):

 • pomoc při testování a zlepšování a úpravách námi dodaných výrobků a služeb
 • V případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí
 • Zasílání marketingových sdělení podmíněné prodejem našich výrobků a služeb na trhu nebo pokud existuje oprávněný zájem na takovém prodeji
 • Plnění smlouvy spojené s poskytování výrobků a služeb, které jste si vyžádali
 • Podávání administrativních oznámení, například příručka uživatele/oznámení o bezpečnosti výrobku ve vztahu k vašemu zařízení, službě nebo účtu
 • Řešení problémů a oprav spojených s komunikací o vašem výrobku, službě nebo účtu a podobné činnosti týkající se zákaznické podpory
 • Správa a provoz našich webových stránek a aplikací, včetně případné on-line registrace

Váš souhlas

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít nicméně vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které proběhlo s vaším souhlasem předtím, než jste jej odvolali.

Údaje, které sdílíme

Pro účely zpracování uvedené výše můžeme vaše osobní údaje poskytnout nebo sdělit:

 • v případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů;
 • poskytovatelům služeb a dodavatelům pověřeným poskytovat naším jménem služby a spotřebiče, jakož i našim partnerům; třetí straně v případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí; při uplatňování našich podmínek a ujednání;
 • k ochraně našich práv;

Pokud společnost DSD PROFI s.r.o. předává vaše osobní údaje třetí straně, vyžaduje, aby se taková třetí strana zavázala vaše osobní údaje chránit a nakládat s nimi v souladu se všemi právními, regulatorními a smluvními závazky nebo pokyny, které jí dáme.

Společnost DSD PROFI s.r.o. vám může s vaším souhlasem zasílat informace o spotřebičích, službách, akcích a propagačních akcích. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS, poštou nebo na sociálních sítích.

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžádáme váš předchozí souhlas. Svůj souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. Můžete například zrušit zasílání zpráv podle návodu uvedeného ve zprávě nebo navštívit svůj online účet a upravit nastavení svých preferencí.

V rámci EU/EHP máte následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu svých osobních údajů;
 • právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 • právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 • právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost DSD PROFI s.r.o. provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně vašich osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři nebo odborní poradci.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Předávání údajů do zahraničí

Jakožto obchodní společnost, která má své dodavatele i mimo území České republiky můžeme vaše osobní údaje uchovávat na území Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) či na jiných místech, kde se nacházejí naši poskytovatelé služeb a dodavatelé.

Vaše osobní údaje si můžeme předat třetí straně – některému z našich zahraničních poskytovatelů služeb a dodavatelů, kteří jednají naším jménem, a to pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Máte nezadatelné právo si kopie těchto dokumentů (pokud existují) si kdykoliv vyžádat.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či pochybností ohledně těchto práv nás kontaktujte písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Odpovědným správcem vašich osobních údajů je společnost DSD PROFI s.r.o. Kontaktní údaje jsou vždy uvedeny na naši webových stránkách  www.dsdprofi.cz

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Datum poslední aktualizace: 21.11.2022

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Zásady práce a používání souborů cookies společnosti DSD PROFI s.r.o. (do 15.11.2022 také jako DSD METALIC Trade, s.r.o.)

Co jsou soubor cookies?

Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory vytvořené navštívenou webovou stránkou, které obsahují určité údaje. Jsou ukládány na počítači návštěvníka, aby uživateli umožnili přístup k různým funkcím.

Soubory cookies pomáhají zlepšovat a optimalizovat funkce stránek a pomáhají nám pochopit způsob, jakým návštěvníci pracují s obsahem našich webových stránek.

Můžeme používat dva typy cookies

a) trvalá– permanentní „cookies“ (tj. cookies která zůstávají ve vašem počítači tak dlouho, dokud je nevymažete)

b) dočasná – relační „cookies“ (tj. cookies, která zmizí, když zavřete váš prohlížeč).

Cookies samy neobsahují ani neodhalují žádné osobní informace. Pokud prostřednictvím našich stránek zadáváte nějaké osobní informace, mohou být tyto informace přiřazeny k údajům uložených v souborech cookies.

Tyto webové stránky mohou využívat služby Google Analytics, která využívá souborů cookies. Z celkového hlediska soubory cookies uchovávají informace o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, včetně počtu zobrazených stránek, odkud návštěvníci pochází a kolikrát stránky navštívili. Tyto informace pak slouží ke zlepšování těchto webových stránek a k zajišťování dobrého uživatelského zážitku. Pokud nepovolíte používání souborů cookies, nejsou uchovávány žádné informace.

Soubory cookies nepoužíváme ke sběru osobních údajů, které lze použít k identifikaci návštěvníka. Nicméně, pokud si tak přejete učinit, můžete zvolit možnost odmítnout či blokovat soubory cookies používané v rámci webových stránek společnosti DSD PROFI s.r.o. nebo třetích stran změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Většina internetových prohlížečů povoluje používání souborů cookies, a pokud si tedy nepřejete soubory cookies používat, může být zapotřebí soubory cookies aktivně blokovat či mazat.

Pokud odmítnete používání souborů cookies, budete stále schopni navštívit naše webové stránky, ale některé funkce nemusí fungovat úplně správně.